Pa adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau Ysgolion Awyr Agored?

 

Bydd hyn yn dibynnu ar natur y gweithgareddau y byddwch yn eu cynnal, a’r math o gynefin y byddwch yn ymweld ag ef. Byddai pecyn sylfaenol o offer ar gyfer dysgu awyr agored yn cynnwys y canlynol:

 • Bag argyfwng melyn yr ALl
 • Ffôn symudol
 • Bocs cymorth cyntaf
 • Matiau mewn bag matiau (dewisol)
 • Byrbryd i roi egni
 • Potel ddŵr neu fflasg ar gyfer diod poeth mewn tywydd oer
 • Dillad sbâr i’r disgyblion
 • Unrhyw feddyginiaeth sydd ei hangen ar blant sy’n dod gyda chi
 • Papur, pensiliau ayb. (Bocs Syniadau Gwell)
 • Siartiau adnabod
 • Hambyrddau casglu gwyn
 • Chwyddwydrau
 • Camera Digidol
 • Teclynnau recordio Easispeak
 • Darn o raff
 • Cysgod mewn argyfwng.

 

Pa ystyriaethau iechyd a diogelwch ddylid eu hystyried?

 

Handling insects
Trafod pryfed

Yn amlwg, mae iechyd a diogelwch yn ystyriaeth hanfodol wrth gynllunio unrhyw weithgareddau awyr agored gyda phlant. Rhaid paratoi asesiadau risg yn ofalus iawn a’u gweithredu. Mae’n werth cysylltu â’r ymgynghorydd iechyd a diogelwch yn eich Awdurdod Lleol am gyngor os oes angen.

Rhaid i holl weithgarwch ac arferion Ysgolion Awyr Agored weithredu yn unol â gofynion, polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch ysgolion unigol. Gallai polisïau o’r fath gynnwys Teithiau Addysgol, Rhoi Cymorth Cyntaf, Plant Coll ac Iechyd a Diogelwch ayb.

Nid oes gan raglen Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro unrhyw gyfrifoldeb uniongyrchol dros iechyd a diogelwch unigolion o fewn yr ysgolion sy’n cymryd rhan. Mae unrhyw wybodaeth a ddarperir ynghylch iechyd a diogelwch/asesu risg mewn amgylcheddau gwahanol, er arweiniad yn unig. Gweler Dechrau Arni am fwy o wybodaeth.

 

 

Beth am drefniadau diogelu a gwarchod plant?

 

Mae diogelu plant o’r pwysigrwydd pennaf! Rhaid i ysgolion ddilyn eu polisïau Amddiffyn Plant eu hunain yn llym. Byddai disgwyl i bob aelod o staff a chynorthwyydd gwirfoddol sy’n mynd â phlant ar ymweliadau ysgol, fod wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, geirda ysgrifenedig a hyfforddiant perthnasol.

Beth yw’r cymarebau a argymhellir ar gyfer y nifer o staff i blant ar ymweliadau Ysgolion Awyr Agored?
Unwaith eto, byddai angen i chi ddilyn ddilyn Polisi Ymweliadau a Theithiau Addysgol eich ysgol.

Mae’r tabl isod yn fan cychwyn ar gyfer penderfynu ar y gymhareb oruchwylio. Sylwer nad cymarebau statudol ydynt. Dylech ddefnyddio’r tabl hwn ar ôl ystyried y pwyntiau isod yn ofalus.

Oed y plantCymarebau Staff : Plant
Meithrin1: 2-4
Derbyn1: 4-6
Blwyddyn 1-31: 6-8
Blwyddyn 4-61: 8-15
Blwyddyn 7 i fyny1: 15-20
Addysg arbennig1: 6-10

 

 

 

Pwyntiau i’w hystyried ymhellach:

 

1. Bwriedir yr amrediadau cymhareb staff i blant a roddir yn y canllawiau hyn fel man cychwyn i arweinwyr ymweliadau wrth gynllunio’u hymweliad. Rhaid penderfynu ar y cymarebau ar gyfer pob ymweliad trwy broses o asesu risg a arweinir gan arweinydd yr ymweliad neu staff cymwys eraill.

2. Bydd arweinwyr cymwys yn gwybod pryd bydd angen gostwng y nifer o bobl ifanc sydd yng ngofal pob arweinydd (e.e. os oes gan aelodau’r grŵp anghenion ymddygiad neu gorfforol penodol, neu os nad yw’r tywydd yn ffafriol ar y diwrnod) neu pryd mae’n ddiogel codi’r niferoedd. Os yw arweinydd yr ymweliad yn teimlo y byddai’n ddiogel gosod mwy o bobl ifanc yng ngofal pob arweinydd nag y nodir yn y tabl uchod, dylai ddod i’r penderfyniad hwn gyda’r pennaeth.

3. Dylai arweinwyr teithiau gofio bod niferoedd bach o blant gyda nifer fach o staff yn agored i niwed os digwydd i aelod o staff fynd yn sâl neu gael damwain yn ystod yr ymweliad. Mae angen ystyried hyn ar gam cynnar yn y broses gynllunio, yn enwedig ar gyfer ymweliadau estynedig.

4. Dylai arweinwyr ymweliadau gofio po fwyaf yw hyd yr ymweliad, y pwysicaf ydyw i ystyried yr angen am staff ychwanegol. Gall y ddyletswydd barhaus i gynnig gofal, ynghyd â dyletswyddau eraill fel gyrru’r bws mini, ofyn llawer gan arweinwyr, a gallai ostwng y gallu angenrheidiol i ganolbwyntio a bod yn effro.

 

 

Beth yw cyfrifoldebau’r arweinydd tîm/trefnydd y daith, o ran Iechyd a Diogelwch?

 

Yn y rhan fwyaf o achosion, yr arweinydd tîm ar ymweliad Ysgolion Awyr Agored, fyddai’r athro dosbarth. Nhw sy’n gyfrifol am sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn i’r rheiny sy’n cymryd rhan, ac am eu hiechyd a’u diogelwch, ac hefyd am baratoi a chynllunio gweithgareddau cyffrous a diddorol a fydd yn sicrhau bod y plant yn ymgysylltu â’r awyr agored. Gellid crynhoi rhai o gyfrifoldebau’r arweinydd fel a ganlyn:

 • Adnabod y materion iechyd a diogelwch ar y safle, ar gyfer y disgyblion a’r oedolion, a’u hasesu, cyn yr ymweliad. Sicrhau bod asesiadau risg digonol yn cael eu gwneud a’u gweithredu, a bod staff a phlant yn ywmybodol o unrhyw beryglon.
 • Sicrhau bod yr holl oedolion eraill yn eich grŵp yn cael eu briffio’n llawn, ac yn gwybod beth yn union sy’n ddisgwyliedig ohonynt o ran iechyd a diogelwch a chefnogi dysgu’r plant. Mae angen i arweinwyr asesu gallu staff a gwirfoddolwyr i ymgymryd â gweithgareddau gyda’r plant.
 • Os oes unrhyw fath o offer neu gyfarpar arbenigol yn cael eu defnyddio, yna rhaid i’r arweinydd sicrhau eu bod yn cael eu harchwilio i sicrhau bod eu cyflwr yn iawn, a sicrhau bod staff yn gallu eu defnyddio’n iawn. Mae’n bwysig fod yr offer, offer amddiffynnol a defnyddiau cywir ar gael.
 • Sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau, achosion peryglus ac achosion a fu bron yn ddamwain, yn cael eu riportio a bod ymchwiliad iddynt. Cymerwch gamau i sicrhau na fydd yr un peth yn digwydd eto, ble mae hynny’n briodol.

 

Beth am y tîm o gynorthwywyr gwirfoddol?

 

Mae cynorthwywyr gwirfoddol yn elfen hanfodol o ymweliad Ysgol Awyr Agored. Disgwylir iddynt:

 • Gymryd gofal cyfrifol dros eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain a iechyd a diogelwch eraill y gallai eu gweithredoedd effeithio arnynt.
 • Cyflawni tasgau a dyletswyddau a aseiniwyd iddynt yn ddiogel ac yn unol â chyfarwyddiadau a gweithdrefnau gweithio diogel a gyemradwywyd.
 • Dilyn cyfarwyddiadau’r arweinydd yn ofalus o ran iechyd a diogelwch a gweithdrefnau amddiffyn plant.
 • Dweud wrth yr arweinydd, heb oedi, am unrhyw faterion a allai fod yn berygl difrifol neu ddybryd, ac adrodd ynghylch unrhyw beryglon, amodau anniogel neu fai sy’n dod i’w sylw yn ystod y sesiwn, neu eu trafod.

 

Sut allwn ni sicrhau nad yw’n gweithgareddau Ysgolion Awyr Agored yn niweidio’r amgylchedd naturiol?

 

Un nod sydd gan Ysgolion Awyr Agored yw rhoi balchder mawr â pherchnogaeth i blant dros eu hardaloedd lleol, ynghyd â pharodrwydd i amddiffyn yr amgylchedd, fel y gall cenedlaethau i ddod eu mwynhau. Mae’n bwysig iawn cymryd gofal mawr dros yr amgylchedd trwy gydol yr holl weithgareddau Ysgolion Awyr Agored.

Da chi, dilynwch y rheolau canlynol:

 • Dylech fynd ag unrhyw sbwriel yn ôl i’r ysgol ar ôl pob sesiwn.
 • Ni ddylech adael unrhyw sbwriel ar y safle.
 • Byddwch y ofalus iawn i beidio â dychryn bywyd gwyllt na niweidio unrhyw greaduriaid bychan.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch adar sy’n nythu.
 • Cerddwch yn ofalus mewn ardaloedd ble mae blodau newydd, fel clychau’r gog, yn saethu i fyny.
 • Da chi, peidiwch â dod â bywyd gwyllt yn ôl i’r ysgol gyda chi. Maen nhw’n cael mwy o fudd o’r man lle cawsoch hyd iddynt.
 • Wedi i chi archwilio cynefinoedd (e.e. dan foncyffion), sicrhewch eich bod yn gadael y cynefinoedd ble maen nhw, er mwyn tarfu cyn lleied â phosib ar y bywyd gwyllt.
 • Cofiwch: Gadewch ddim ond ôl eich traed, cymerwch ddim heblaw lluniau!

 

dscn0297
Into the woods!
0 Shares

Gadael Ymateb