Cefnogaeth Sefydliad PODS

Hoffai sefydliadau partner Ysgol Awyr Agored Sir Benfro (PODS) helpu ysgolion i gael mynediad at Adnoddau Dysgu Awyr Agored a Thripiau pan fo hynny’n bosibl. Mae gan lawer ohonynt gyfleusterau dysgu awyr agored hygyrch, ac mewn rhai achosion gallant gefnogi gweithgaredd dysgu awyr agored ysgolion mewn lleoliadau lleol ac o’u cwmpas. Mae rhai o’r partneriaid wedi creu amrywiaeth o adnoddau cysylltiedig â’r cwricwlwm wedi’u haddasu i ystyried y sefyllfa bresennol y gallwch gael mynediad iddynt isod:

Darwin Science Centre

Mae Darwin wedi creu adnoddau ar gyfer ysgolion yr oeddent i fod i fynd ar deithiau maes. Mae’r adnoddau’n cynnwys themâu fel cynefinoedd, y gylchred ddŵr, Bioleg Forol a Phyllau Creigiau ar gael yn rhwydd ar HWB, Google Classroom a hefyd yma.

Field Studies Council (FSC)

Gwnaeth yr FSC ymddangosiad arbennig ar bennod dydd Sul Mai 10fed o Countryfile, gan arddangos ‘Fieldwork live’. Mae sesiynau byw gwaith maes am ddim yr FSC sydd ar gael yma yn ychwanegiadau defnyddiol i’r hyn y mae’r FSC eisoes yn ei wneud ac yn fuddiol i’r rhai na allant fynd allan.

Pembrokeshire Coastal Forum (PCF)

Mae gan PCF adnoddau Addysg Newid Hinsawdd ar eu gwefan, gyda dolenni i adnoddau, taflenni gwaith, fideos ac arolwg i gael adborth. Maent hefyd yn datblygu teithiau maes rhithwir. Mae PCF yn angerddol bod yr adnoddau ar-lein yn estyniad ac yn ychwanegiad at y teithiau maes y maent yn gobeithio ei ailddechrau cyn gynted â phosibl.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Tom Bean, swyddog addysg yn APCAP, yn gobeithio cefnogi ysgolion drwy’r thema ‘Cynefin’ gan edrych ar gyfleoedd dysgu i ysgolion yn eu hardal. Yn aml mae ysgolion yn cael llawer o gyfleoedd ar eu carreg drws fel traethau, cilfachau, coetiroedd, cynefinoedd a gallant archwilio ecoleg, hanes a threftadaeth eu hardal leol. Bydd APCAP yn cefnogi’r dull ‘Cynefin’ hwn trwy gynnig adnoddau, asesiadau risg a phecynnau cymorth.

Chwaraeon Sir Benfro

Mae Chwaraeon Sir Benfro wedi bod yn cynnig cefnogaeth i’r hybiau Gofal Plant yn Sir Benfro, gan ddarparu gweithgareddau corfforol i fyfyrwyr. Dosbarthwyd bagiau offer yn yr hybiau i blant yn y blynyddoedd sylfaen. Mae’r bag sy’n cael ei gadw gan y plentyn trwy gydol y dydd er mwyn osgoi croeshalogi yn cynnwys offer fel peli a chonau. Mae Chwaraeon Sir Benfro hefyd wedi sefydlu Parth Dysgu ar-lein sydd ag amrywiaeth o weithgareddau a dolenni i fideos y gall myfyrwyr eu gwneud yn yr ysgol neu gartref.

0 Shares