Amdanom ni

Datblygodd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS) o ganlyniad i Gymuned Dysgu Proffesiynol a ffurfiwyd yn Sir Benfro yn 2010. Roedd y Gymuned Dysgu Proffesiynol yn cynnwys penaethiaid, athrawon, ymgynghorwyr yr awdurdod lleol a phartneriaid strategol allweddol. Ers hynny, mae wedi tyfu yn bartneriaeth ddeinamig sy’n dod â gwybodaeth ac arbenigedd helaeth at ei gilydd.

Ein Partneriaid

Mae gan dîmau Darganfod a Pharcmyn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfoeth o brofiad ac arbenigedd wrth ddarparu dysgu awyr agored sy'n ddiddorol, yn ddiogel ac yn hwyl, ar draws safleoedd yn y parc ac mewn ysgolion.
Nod Profiad Darwin Dragon LNG yw gweithio gyda phob ysgol yn Sir Benfro bob blwyddyn. Mae'r tîm yn cynnal teithiau maes a gweithdai ar destunau niferus sy'n gysylltiedig â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.
Cred Cadw Cymru'n Daclus yn gryf fod ei rhaglen Eco-Sgolion yn ysbrydoli disgyblion ac yn eu grymuso i fod yn arweinwyr newid yn eu cymunedau, a'i bod yn ehangu dysgu tu hwnt i'r ystafell ddosbarth er mwyn datblygu agweddau cyfrifol ac ymrwymiad, gartref ac yn y gymuned ehangach.
Mae Chwaraeon Sir Benfro'n gweithio mewn ysgolion ar draws y sir i hybu brwdfrydedd ynghylch iechyd a ffitrwydd trwy raglenni arloesol.
Mae'r ‘Ysgol Iach’ yn un sy'n cymryd cyfrifoldeb dros gynnal iechyd pawb sy'n ‘dysgu, yn gweithio ac yn chwarae’ ynddi ac yn ei hybu, trwy addysgu disgyblion yn ffurfiol sut i fyw bywydau iach ond hefyd trwy alluogi disgyblion a staff i gymryd rheolaeth dros agweddau ar amgylchedd yr ysgol sy'n dylanwadu ar eu hiechyd.
Mae Cynllun Gwobr Ysgolion Cynaliadwy'n cydnabod dysgu disgyblion a gwaith staff ym maes cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae ysgolion yn cynllunio'u gwaith tuag at y wobr ar sail wyth testun. Mae dysgu awyr agored yn chwarae rhan bwysig i sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn ystyrlon, yn ymgysylltu ac yn rhai go iawn.
Mae Field Studies Council, FSC, yn elusen addysg amgylcheddol sy'n cynnig cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu ddarganfod yr amgylchedd, ei archwilio a'i ddeall. Cred FSC, po fwyaf am y byd o'n cwmpas yr ydym yn gwybod a pho fwyaf y cawn ein hysbrydoli ganddo, y mwyaf y gallwn werthfawrogi ei anghenion a gwarchod ei amrywiaeth a'i harddwch ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Mae'r Ymddiriedoaleth Genedlaethol yn elusen sy'n gofalu am dirweddau ac adeiladau naturiol a hanesyddol er mwyn i bawb eu mwynhau. Gofynnwn i bawb gymryd yr addewid Amser Gwyllt a chyfnewid o leiaf 30 munud o amser sgrîn am 'amser gwyllt' bob dydd.
Mae yna bryder eang ynghylch y ffordd y mae plant, pobl ifanc a'u teuluoedd wedi colli'r cysylltiad gyda tharddiad eu bwyd. Nod FACE yw bodloni'r anghenion addysgiadol hyn trwy weithio gyda'n haelodau a'n partneriaid i hybu ymweliadau â ffermydd, ac i roi mynediad hwylus at amrywiaeth eang o adnoddau a gweithgareddau addysgiadol o ansawdd uchel, i fynd law yn llaw gydag astudiaethau yn yr ysgol ac ymweliadau awyr agored.
Cawn gefnogaeth a chyngor o du mewn i'r cyngor sir gan yr Ymgynghorwyr Her, Sally Abadioru a Lynne Kelleher, ac Ymgynghorwyr Her meysydd pwnc fel rhan o'n CDP. Y penaethiaid fu ynghlwm â'n sefydlu yw Kevin Phelps, Ysgol Gynradd Tafarnspite a Simon Thomas, Ysgol Gynradd Llandyfai.

 

Mae ein cefnogwyr ariannol hollbwysig yn cynnwys:

0 Shares

Gadael Ymateb