Dechrau Arni

dscn8968

Mae tir pob ysgol, a’i hardal leol, yn unigryw. Mae tîm Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro ar gael i gynnig cyngor a chymorth wedi’u teilwra’n arbennig i ysgolion, ynghylch cael mynediad at safle addas i’w ddefnyddio’n rheolaidd a datblygu safle o’r fath. Gallem wneud hyn trwy drefnu ymweliad gan un o Barcmyn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro neu’n cydlynydd. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn cynnal hyfforddiant rhad ac am ddim yn ymwneud â datblygu safle a gweithgareddau dysgu awyr agored sy’n gysylltiedig â Meysydd Dysgu.

Datblygu Dull Ysgol Gyfan

Er mwyn dod yn Ysgol Awyr Agored effeithiol, gall fod yn ddefnyddiol i chi hunan-werthuso’ch sefyllfa a chreu cynllun gweithredu o flaenoriaethau ar gyfer datblygu’r ysgol gyfan. I gynorthwyo gyda hyn, rydym wedi datblygu offeryn hunan-werthuso Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro.

Unigolyn Dynodedig

Mae’n ddefnyddiol os oes un aelod o staff dynodedig sy’n bwynt cyswllt i dîm Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro. Efallai mai’r Aseswr Ysgolion Iach, Eco-Sgolion neu Ysgolion Cynaliadwy fydd hwn/hon, ond nid bob tro. Fodd bynnag, gall fod yn unrhyw aelod brwdfrydig o staff addysgu.

Dod o Hyd i Safle

Mae gan lawer o ysgolion ardal o wair sy’n ‘gynfas gwag’. Gellir datblygu’r ardaloedd hyn, a’u hamrywiaethu, i gefnogi amrywiaeth o rywogaethau a chynefinoedd. Gellir cynnwys nodweddion arbennig, ar gyllideb fechan, i ddarparu cyfleoedd i blant gadw’n heini, ardaloedd myfyrio, cysgod, chwarae dychmygus a llawer iawn mwy.

Mae gan ysgolion eraill safleoedd gwych yn eu pentref y gellir eu cyrraedd yn ddiogel ac yn gyflym ar droed. Mae eraill yn cysylltu at rwydwaith o lwybrau cerdded a theithiau cylch byr, gan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu. Byddai o gymorth cael map Arolwg Ordnans ar gyfer eich ardal chi. Yn aml, mae gan Barcmyn Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wybodaeth leol wych ynghyd â chysylltiadau gyda pherchnogion tir a ffermwyr lleol, a gallent eich helpu i ddod o hyd i safle addas i chi. Gallai rhai o’n partneriaid eraill, fel Darwin Experience, Cyngor Astudiaethau Maes, Farming and Countryside Education a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fod ar gael i ymweld â chi a’ch helpu gyda syniadau ac adnoddau ar gyfer safle o’ch dewis.

Iechyd a diogelwch

Mae iechyd a diogelwch, a diogelu, o’r pwysigrwydd pennaf wrth sefydlu diwylliant o ddysgu awyr agored yn eich ysgol. Gallwn gynnig cymorth ac arweiniad gyda chynnal asesiad risg ar gyfer y safle o’ch dewis. Edrychwch ar y dudalen Iechyd a Diogelwch i gael mwy o wybodaeth.

Tywydd ac Offer

Yng ngeiriau’r fforiwr enwog, Ranulph Fiennes “Nid oes y fath beth â thywydd gwael, dim ond dillad anaddas.” Yma yng Nghymru, rydym yn cael cryn dipyn o law, tywydd oer ac ambell belydryn o haul. Felly, bydd sicrhau bod gan ddisgyblion a staff esgidiau addas, a dillad cynnes a diddos, yn ehangu’ch cyfleoedd i fod allan yn yr awyr agored yn ddibendraw. Nid oes angen gwario llawer o arian i sicrhau bod gennych yr offer iawn i fod allan yn yr awyr agored ymhob math o dywydd, ac nid oes angen i hyn fod yn gymhleth. Cliciwch yma i ddarllen mwy am becyn sylfaenol, da, o offer.

dscn7876

Gwerthfawrogi Dysgu Awyr Agored

Rhan hanfodol o ddod yn ysgol awyr agored yw cael cymorth rhanddeiliaid amrywiol. Bydd cyfathrebu da, sy’n galluogi staff a rhieni i ddeall buddion dysgu awyr agored yn llwyr, yn gymorth i chi ddatblygu cyd-weledigaeth, ethos ac ymrwymiad. Yn y pendraw, bydd hyn yn sicrhau bod eich ysgol yn gallu dod yn ysgol awyr agored gref a llwyddiannus yn yr hirdymor.

Amser Gwyrdd

Mae yna ddigonedd o syniadau ar gyfer gweithgareddau i’w gwneud mewn amgylchedd awyr agored, sy’n cwmpasu agweddau ar y Cwricwlwm Cenedlaethol. Rhowch glic ar ein hadran Adnoddau am syniadau, cynlluniau gwersi a dolenni cyswllt. Cofiwch, nid oes angen i bob sesiwn awyr agored gynnwys gweithgareddau sydd â chysylltiad uniongyrchol at yr amgylchedd awyr agored. Mae Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro’n hybu dull o ‘feddwl yn wyrdd’, ac yn annog y cwestiwn awyr agored, pam lai?

dscn0286Profwyd bod gan amser gwyrdd gymaint o effeithiau positif ac felly yn aml, os nad oes angen i chi ddefnyddio offer ‘dan do’ penodol, nid oes unrhyw reswm na all y plant wneud eu gwaith allan yn yr awyr agored. Er enghraifft, mae’r awyr agored yn lle gwych ar gyfer gwaith grŵp ar y cyd, darllen a gwneud gweithgareddau creadigol ar y cyd. Mae’r cyfleoedd yn ddibendraw!

0 Shares

Gadael Ymateb