Buddion Addysgol

Theori Adfer Sylw ac Ymddygiad

 • Cynigiodd Kaplan (1995) Theori Adfer Sylw, ble mae natur yn gostwng blinder meddwl cyfeiriedig (1).
 • ‘Yr amgylchedd naturiol yw’r amgylchedd mwyaf adferol ac mae’n galluogi’n hymennydd i adfer ac i ganolbwyntio’n uniongyrchol unwaith eto.’ Dr Bird (2007) (2).
 • Mae Dr Bird yn nodi dros gant o bapurau ymchwil sy’n cefnogi rôl yr amgylchedd naturiol wrth adfer sylw. (3).
 • Dangosodd Kuo a Sullivan (2001) fod modd lleddfu symptomau fel teimlo’n groendenau, ymddwyn yn fyrbwyll ac yn grac/ymosodol, trwy gyswllt gyda’r amgylchedd naturiol. (4).
 1. Gweler Bird, W (2007) Natural Thinking: Investigating the Links between the Natural Environment, Biodiversity and Mental Health. RSPB. Cyhoeddiad Cyntaf. Tudalen 39.
 2. Bird, W (2007) wedi’i ddyfynnu yn Dillon, J (2011) ‘Understanding the Diverse Benefits of Learning in Natural Environments. Coleg King’s, Llundain. Tudalen 9.
 3. Kuo FE & Sullivan WC (2001) Aggression and Violence in the Inner City: Effects of Environment via Mental Fatigue. Environment and Behaviour 33. Rhif 4. Gorffennaf 2001. Tudalennau 543-571.
 4. Kuo FE & Sullivan WC (2001) Environment and Crime in the Inner City. Does Vegetation Reduce Crime? Environment and Behaviour 33. 2001. Tudalen 343.

 

Arddulliau dysgu

 • Adroddodd Swarbrick et al. (2004) y gwelwyd newid amlwg mewn hunan effeithiolrwydd a hunan werth wedi mabwysiadu dull ysgol y goedwig. Roedd ‘plant tawel yn gallu mynegi eu hunain yn well, gwelwyd cynnydd mewn hyder, a chyfranogiad positif o blith plant fyddai fel arfer yn tarfu ar y wers’. (1)
 1. Swarbrick et al. (2004) wedi’i ddyfynnu yn Dillon, J (2011) ‘Understanding the Diverse Benefits of Learning in Natural Environments. Coleg King’s, Llundain tudalen 9.

 

Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Canolbwyntio (ADHD)

 • Dywed Bird (2007) fod ‘amser gwyrdd’ yn gallu chwarae rhan bwysig wrth helpu gostwng symptomau ADHD (1).
 • Gall symptomau plant ag ADHD wella hyd at 30% trwy weithgareddau yn myd natur, o gymharu â gweithgareddau mewn lleoliad awyr agored trefol, a gwella deirgwaith o gymharu ag amgylchedd dan do.(2).
 1. Bird, W (2007) Natural Thinking: Investigating the Links between the Natural Environment, Biodiversity and Mental Health. RSPB. Cyhoeddiad Cyntaf tudalen 77.
 2. Faber Taylor et al. (2001) Coping with ADHD: The Surprising Connection to Green Play Settings. Environment and Behaviour. 33 (Jan 2001). Tudalennau 54-77.

 

Effeithiau Gwybyddol

 • Cynhaliodd Rickenson et al. (2004), ar ran Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NfER), sef sefydliad sydd wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, adolygiad cymheiriaid helaeth o ymchwil i ddysgu awyr agored. Daeth NfER(2004) i’r casgliad bod “gwaith maes yn gallu cael effaith bositif ar y cof hirdymor oherwydd natur gofiadwy y lleoliad gwaith maes…Mae yna atgyfnerthu’n digwydd rhwng yr affeithiol a’r gwybyddol, gyda’r naill yn dylanwadu ar y llall ac yn darparu pont at ddysgu trefn uwch” tudalen 34 (1).
 • Adroddodd NfER (2004) ynghylch nifer o astudiaethau a oedd yn cynnig tystiolaeth meintiol a thystiolaeth o hanesion penodol, ar gyfer gwell cyrhaeddiad o ganlyniad i ymgysylltiad â phrosiectau ar dir yr ysgol. Er enghraifft, roedd astudiaeth gan SEER (California State Education and Environment Roundtable) yn cymharu ysgolion fu’n dilyn cyfran sylweddol o’u cwricwlwm mewn cyd-destun naturiol, cymunedol neu leol a oedd yn defnyddio cyfarwyddyd yn seiliedig ar broblem a dulliau â’r dysgwr yn y canol, gyda’r rheiny a oedd wedi dysgu trwy ddull traddodiadol yn yr ystafell ddosbarth. Gwelwyd po fwyaf o sesiynau yr oedd yr ysgol wedi’u cynnal tu allan i’r ystafell ddosbarth, yr uchaf oedd eu sgôr mewn darllen, gwyddoniaeth a mathemateg. Roedd eu cyfraddau presenoldeb hefyd yn uwch ynghyd â’u cyfartaleddau pwyntiau gradd (dull o fesur cyrhaeddiad academaidd yn yr Unol Daleithiau). (2).
 • Daeth NfER (2004) i’r casgliad ‘Er gwaethaf tystiolaeth sylweddol o botensial gwaith maes i godi safonau cyrhaeddiad a gwella agweddau tuag at yr amgylchedd, mae yna dystiolaeth sy’n awgrymu bod y gwaith maes sy’n cymryd lle yn y Deyrnas Unedig, ac yn rhai ardaloedd eraill o’r byd, wedi’i gyfyngu’n sylweddol, yn enwedig mewn gwyddoniaeth’. (3).
 1. NfER(2004) ‘A Review of Research on Outdoor Learning.’ tudalen 24.
 2. NfER(2004) ‘A Review of Research on Outdoor Learning.’ tudalen 34.
 3. NfER (2004) ‘A Review of Research on Outdoor Learning.’ tudalen 5.

 

Sgiliau Cymdeithasol

 • Nododd Nundy (2001) yn ystod gwaith maes preswyl yn yr awyr agored, fod y tasgau gwaith tîm yr oedd y plant 10 ac 11 oed yn cymryd rhan ynddynt, yn cael effaith bositif ar eu sgiliau cydweithredu, rhinweddau arweinyddiaeth, dyfalbarhad, dibynadwyedd, menter ac ysgogiad.
 1. Nundy (2001) wedi’i ddyfynnu yn Dillon et al. (2005) ‘Engaging and Learning with the Outdoors- The Final Report of the Outdoor Classroom in a Rural Context Action Research Project.’ Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg. Tudalen 29.

 

Ymddygiad

 • Mewn adroddiad gan Ofsted yn gwerthuso rôl dysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth, roedd ymchwilwyr wedi darganfod ‘..Yn y mwyafrif o ysgolion yr ymwelwyd â hwy, roedd yna gred y gallai dysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth helpu goresgyn ymddygiad anodd yn hytrach na’i fod yn ffactor risg ychwanegol. Roedd y disgyblion a’r myfyrwyr eu hunain yn cefnogi’r farn hon, gan ddweud mai un o atyniadau dysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth oedd fod pawb yn ymddwyn yn dda am eu bod yn llawn ysgogiad ac yn actif. Mewn ystod eang o enghreifftiau o ddysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth a welwyd tu allan i’r ystafell ddosbarth, ni welodd yr arolygwyr unrhyw beth ond ymddygiad da neu dda iawn.’ Roedd hyn yn adleisio adroddiad cynharach gan Ofsted a ddangosodd fod agweddau disgyblion, a’u hymddygiad, yn ystod gweithgareddau awyr agored neu anturus yn dda ac yn aml yn rhagorol ‘gydag ymatebion aeddfed i sefyllfaoedd heriol’. (1)
 • Adroddodd Kaplan (1995) fod 50% yn llai o drosedd a thrais yn y cartref mewn teuluoedd a oedd yn gallu gweld llystyfiant yn eu golygfa, o gymharu â’r rheiny heb olygfa o lystyfiant. Dengys hyn y berthynas gref rhwng amgylcheddau naturiol, hwyliau ac ymddygiad. (5)
 • Ofsted (2008) ‘Learning Outside the Classroom. How far should you go?’ HM Inspectorate for Schools in England.
 • Kaplan, S (1995) wedi’i ddyfynnu yn Dillon, J (2011) ‘Understanding the Diverse Benefits of Learning in Natural Environments. Coleg King’s, Llundain. Tudalen 8.

 

Creadigrwydd

 • Mae ymchwilwyr wedi gweld bod chwarae plant mewn amgylcheddau naturiol yn fwy amrywiol, dychmygus a chreadigol na chwarae plant mewn lleoliadau eraill (Cobb, 1977; Faber Taylor et al, 1998) a bod chwarae creadigol yn annog datblygiad iaith, sgiliau cymdeithasol a chydweithio (Fjortoft & Sageie, 2000; Moore & Wong, 1997). (1)
 1. Dyfyniad o Strife & Downey (2011) Childhood Development and Access to Nature. A New Direction in Environmental Inequality Research. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162362/
0 Shares

Gadael Ymateb