Buddion Amgylcheddol

  • Dangosodd astudiaethau amrywiol fod treulio amser yn yr awyr agored, yn gwerthfawrogi natur, cyn 11 oed, yn darogan cred bositif yn yr amgylchedd yn y dyfodol. Dangosodd astudiaeth gan Bixler (2002) fod pobl ifanc yn eu harddegau, a oedd wedi chwarae mewn diffeithwch, â chanfyddiad mwy positif o amgylcheddau naturiol, gweithgareddau hamdden awyr agored ac amgylcheddau galwedigaethol awyr agored. Mewn astudiaeth o oedolion yn yr Almaen gan Ewert et al. (2005) gwelwyd bod y rheiny a oedd wedi cael mwy o gyswllt â natur fel plentyn yn dangos lefelau uwch o ‘ddig yn erbyn diffyg amddiffyniad i natur’. (1).
  • Mae yna ddadl ynghylch y ffactorau sy’n angenrheidiol i feithrin agweddau positif at yr amgylchedd. Pwyntia rhai at bwysigrwydd chwarae’n rhydd. Dadl eraill yw fod ymwybyddiaeth/gwerthoedd amgylcheddol yn datblygu pan ‘gymerir mesurau penodol o fewn y profiad dysgu awyr agored i ganolbwyntio ar faterion o’r fath’ Dillon et al (2004). (2). Yn ymarferol, os yw plant yn cael y cyfle i elwa ar sesiynau strwythuredig ac anstrwythuredig mewn lleoliadau naturiol, yna mae canlyniadau positif yn debygol.
  • Cynigiodd E.O Wilson y ddamcaniaeth bioffilia, sef bod cwlwm greddfol a chynhenid rhwng pobl a mathau eraill o fywyd. Yn ei gofiannau, dywed mai ‘profiad ymarferol ar adeg allweddol, ac nid gwybodaeth systematig, sy’n cyfrif wrth greu naturiaethwr.’(3).
  • D Orr, ac F Capra, oedd y cyntaf i fathu’r term ‘eco-lythrennedd’ yn y 1990au. Cyfeiria hyn at ‘…ddeall egwyddorion trefniant cymunedau ecolegol a defnyddio’r egwyddorion hynny i greu cymunedau dynol cynaliadwy… Byddai cymdeithas eco-lythrennog yn gymdeithas sydd ddim yn dinistrio’r amgylchedd naturiol y mae’n dibynnu arno.’ Trwy astudio systemau naturiol, daw dealltwriaeth ddyfnach o ryngddibyniaeth systemau byw i’r amlwg. (4).

  1. Gweler Louv, R 2005 ‘Last Child in the Woods. Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder’. Algonquin Books of Chapel Hill. Tudalen 150.
  2. Gweler Bird, W & RSPB (2007) ‘Natural Thinking: Investigating the Links between the Natural Environment, Biodiversity and Mental Health’. Cyhoeddiad Cyntaf. Tudalen 53.
  3. Dillon et al (2004) ‘A Review of Research on Outdoor Learning’. Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg a Choleg King’s, Llundain. Tudalennau 52.
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_literacy
0 Shares

Gadael Ymateb