Buddion Corfforol

 • Mewn adroddiad i Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2014, darganfuwyd bod 11.3% o blant yng Nghymru yn ordew. Daethpwyd i’r casgliad bod 26% o blant a oedd yn dechrau yn yr ysgol â Mynegai Mas y Corff (BMI) afiachus. Mae hyn 4% yn uwch na’r ffigur yn Lloegr (1).
 • Un o’r prif ffactorau sy’n cyfrannu at hyn, ochr yn ochr â diet gwael, yw diffyg gweithgarwch corfforol. Meddai Cyfarwyddwr Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru, Dr Nadim Haboudi ‘Mae gan blant gêmau cyfrifiadurol ac iPads ac maen nhw’n eistedd am oriau’ (2).
 • Mewn astudiaeth gan Brifysgol Essex, gwelwyd bod dirywiad o 10% yn iechyd cardiofasgiwlar plant dros ddegawd(3). Riportiwyd gostyngiad hefyd yng ngallu plant i wneud ymarferion corfforol fel ‘sit-ups’ (4).
 • Mae presenoldeb myopia (byrder golwg) ymhlith oedolion Ewropeaidd ifainc wedi dyblu dros yr hanner canrif diwethaf. Awgryma astudiaethau amrywiol mai mwy o amser yn yr awyr agored pan fydd golau’r haul yn llachar, yw’r ffordd o atal yr epidemig hwn(5).
 • Darganfu Grahn et al. (1997) fod plant a fynychai gyfleuster gofal ‘allan yn yr awyr agored ymhob tywydd’ yn cymryd llai o ddiwrnodau o salwch o’u rhaglen na’u cyfoedion a fynychai gyfleuster gofal dydd trefol wedi’i amgylchynu gan adeiladau tal(6).
 • Mewn astudiaeth a gynhaliwyd gan Morris et al. (2002) gwelwyd bod cyfres o naw gweithgaredd a oedd yn cysylltu gweithgarwch garddio gydag addysg maeth, wedi arwain at newidiadau sylweddol i ymddygiad bwyta’r myfyrwyr ac wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r amgylchedd(7).

 

 1. Iechyd Cyhoeddus Cymru: Rhaglen Mesur Plentyndod Cymru. Adroddiad Blynyddol 2015.
 2. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/677952Adroddiad gan Newyddion y BBC. Gorffennaf 31st 2014 ‘Dros un o bob 10 o blant Cymru’n dechrau yn yr ysgol yn ordew’ http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-
 3. Astudiaeth Prifysgol Essex; Adroddiad yn y Guardian Rhagfyr 22ain 2009. Dyfyniad yn adroddiad yr Ymddiriedoaleth Genedlaethol, ‘Natural Childhood’ tudalen 5.
 4. Acta Paediatrica (2011); Adroddiad yn y Guardian Mai 21ain 2011.Dyfyniad yn Adroddiad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ‘Natural Childhood’ p5.
 5. Adroddiad yn Nature. Mawrth 18fed 2015 ‘The Myopia Boom’ http://www.nature.com/news/the-myopia-boom-1.17120
 6. Grahn et al. (1997) dyfyniad gan Rickenson et al. (2004) ‘A Review of Research on Outdoor Learning’ Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg a Choleg King’s, Llundain’. Tudalen 40.
 7. Morris et al. (2002) dyfyniad gan Rickenson et al. (2004) ‘A Review of Research on Outdoor Learning’ Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg a Choleg King’s, Llundain’. Tudalen 40.


0 Shares

Gadael Ymateb