Pecyn Cymorth Dysgu Awyr Agored

Pa adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau Ysgolion Awyr Agored?

Bydd hyn yn dibynnu ar natur y gweithgareddau y byddwch yn eu cynnal, a’r math o gynefin y byddwch yn ymweld ag ef. Byddai pecyn sylfaenol o offer ar gyfer dysgu awyr agored yn cynnwys y canlynol:

 • Bag argyfwng melyn yr ALl
 • Ffôn symudol
 • Bocs cymorth cyntaf
 • Matiau mewn bag matiau (dewisol)
 • Byrbryd i roi egni
 • Potel ddŵr neu fflasg ar gyfer diod poeth mewn tywydd oer
 • Dillad sbâr i’r disgyblion
 • Unrhyw feddyginiaeth sydd ei hangen ar blant sy’n dod gyda chi
 • Papur, pensiliau ayb. (Bocs Syniadau Gwell)
 • Siartiau adnabod
 • Hambyrddau casglu gwyn
 • Chwyddwydrau
 • Camera Digidol
 • Teclynnau recordio Easispeak
 • Darn o raff
 • Cysgod mewn argyfwng.

 

Sut allwn ni sicrhau nad yw’n gweithgareddau Ysgolion Awyr Agored yn niweidio’r amgylchedd naturiol?

Un nod sydd gan Ysgolion Awyr Agored yw rhoi balchder mawr â pherchnogaeth i blant dros eu hardaloedd lleol, ynghyd â pharodrwydd i amddiffyn yr amgylchedd, fel y gall cenedlaethau i ddod eu mwynhau. Mae’n bwysig iawn cymryd gofal mawr dros yr amgylchedd trwy gydol yr holl weithgareddau Ysgolion Awyr Agored.

Da chi, dilynwch y rheolau canlynol:

 • Dylech fynd ag unrhyw sbwriel yn ôl i’r ysgol ar ôl pob sesiwn.
 • Ni ddylech adael unrhyw sbwriel ar y safle.
 • Byddwch y ofalus iawn i beidio â dychryn bywyd gwyllt na niweidio unrhyw greaduriaid bychan.
 • Byddwch yn wyliadwrus ynghylch adar sy’n nythu.
 • Cerddwch yn ofalus mewn ardaloedd ble mae blodau newydd, fel clychau’r gog, yn saethu i fyny.
 • Da chi, peidiwch â dod â bywyd gwyllt yn ôl i’r ysgol gyda chi. Maen nhw’n cael mwy o fudd o’r man lle cawsoch hyd iddynt.
 • Wedi i chi archwilio cynefinoedd (e.e. dan foncyffion), sicrhewch eich bod yn gadael y cynefinoedd ble maen nhw, er mwyn tarfu cyn lleied â phosib ar y bywyd gwyllt.
 • Cofiwch: Gadewch ddim ond ôl eich traed, cymerwch ddim heblaw lluniau!

 

dscn0297

0 Shares

Gadael Ymateb