Dysgu Awyr Agored – Pam Nawr?

“Ni fu erioed amser gwell i ddysgu yn yr awyr agored lle mae’n llai caeedig a lle mae mwy o le i gadw pellter cymdeithasol a gwell ansawdd aer. Mae rheoli heintiau yn haws yn yr awyr agored, mae gofod y tu allan yn caniatáu i bellter cymdeithasol ddigwydd yn fwy naturiol ”. (Guardian Mai10fed 2020)

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar Fehefin 10fed y dylai dysgu yn yr awyr agored fod yn rhan annatod o’r dychwelyd graddol i ysgolion ac y dylai Ysgolion gynyddu’r amser y mae dysgwyr yn ei dreulio yn yr awyr agored.

Amlygwyd buddion corfforol, meddyliol ac addysgol dulliau dysgu awyr agored hefyd fel a ganlyn:

  • dangoswyd bod dysgu ‘yn’ yr awyr agored yn cefnogi iechyd a lles corfforol a meddyliol
  • mae dysgu ‘am’ yr awyr agored yn darparu cyd-destun i ddatblygu dysgwyr uchelgeisiol, galluog (yn enwedig trwy wyddoniaeth a’r dyniaethau)
  • gall dysgu ‘o blaid’ yr awyr agored ymwneud â deall argyfwng hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol, gan arwain at ddatblygu dinasyddion moesegol, gwybodus.

Mae ganddo hefyd fuddion pwysig yn ystod yr achosion o COVID-19 fel:

  • mae tystiolaeth yn dangos bod y risg o haint yn cael ei leihau yn yr awyr agored
  • mae tystiolaeth yn awgrymu bod y feirws yn dioddef yng ngolau’r haul
  • mae’n haws gweithredu a chynnal pellter cymdeithasol y tu allan, a gallai fod yn haws i ymarferwyr reoli grwpiau mwy o ddysgwyr yn yr awyr agored o’r herwydd.

Mae gan ddysgu yn yr awyr agored lawer o fuddion: ymhlith y rheini mae cynyddu hunan-barch, hyder, a gwella lles corfforol a meddyliol. Mae astudiaethau’n dangos bod dod i gysylltiad â natur yn cefnogi rheoleiddio hwyliau ac yn helpu i wella gwytnwch emosiynol. (Cyfoeth Naturiol Cymru)

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sefydliad partner gweithredol PODS wedi cynhyrchu’r poster hwn sy’n crynhoi buddion dysgu yn yr awyr agored i lesiant.

0 Shares