Iechyd a Diogelwch

Pa ystyriaethau iechyd a diogelwch ddylid eu hystyried?

Handling insects

Mae iechyd a diogelwch, a diogelu, o’r pwysigrwydd pennaf wrth sefydlu diwylliant o ddysgu awyr agored yn eich ysgol. Gallwn gynnig cymorth ac arweiniad gyda chynnal asesiad risg ar gyfer y safle o’ch dewis. Porwch drwy’r rhestr wirio ganlynol am gyngor ar ddiogelwch.

Yn amlwg, mae iechyd a diogelwch yn ystyriaeth hanfodol wrth gynllunio unrhyw weithgareddau awyr agored gyda phlant. Rhaid paratoi asesiadau risg yn ofalus iawn a’u gweithredu. Mae’n werth cysylltu â’r ymgynghorydd iechyd a diogelwch yn eich Awdurdod Lleol am gyngor os oes angen.

Rhaid i holl weithgarwch ac arferion Ysgolion Awyr Agored weithredu yn unol â gofynion, polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch ysgolion unigol. Gallai polisïau o’r fath gynnwys Teithiau Addysgol, Rhoi Cymorth Cyntaf, Plant Coll ac Iechyd a Diogelwch ayb.

Nid oes gan raglen Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro unrhyw gyfrifoldeb uniongyrchol dros iechyd a diogelwch unigolion o fewn yr ysgolion sy’n cymryd rhan. Mae unrhyw wybodaeth a ddarperir ynghylch iechyd a diogelwch/asesu risg mewn amgylcheddau gwahanol, er arweiniad yn unig. Gweler Dechrau Arni am fwy o wybodaeth.

Rhestrau Gwirio Iechyd a Diogelwch

Beth am drefniadau diogelu a gwarchod plant?

Mae diogelu plant o’r pwysigrwydd pennaf! Rhaid i ysgolion ddilyn eu polisïau Amddiffyn Plant eu hunain yn llym. Byddai disgwyl i bob aelod o staff a chynorthwyydd gwirfoddol sy’n mynd â phlant ar ymweliadau ysgol, fod wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, geirda ysgrifenedig a hyfforddiant perthnasol.

Beth yw’r cymarebau a argymhellir ar gyfer y nifer o staff i blant ar ymweliadau Ysgolion Awyr Agored?
Unwaith eto, byddai angen i chi ddilyn ddilyn Polisi Ymweliadau a Theithiau Addysgol eich ysgol.

Mae’r tabl isod yn fan cychwyn ar gyfer penderfynu ar y gymhareb oruchwylio. Sylwer nad cymarebau statudol ydynt. Dylech ddefnyddio’r tabl hwn ar ôl ystyried y pwyntiau isod yn ofalus.Show 102550100 entriesSearch:

OED Y PLANTCYMAREBAU STAFF : PLANT
Meithrin1: 2-4
Derbyn1: 4-6
Blwyddyn 1-31: 6-8
Blwyddyn 4-61: 8-15
Blwyddyn 7 i fyny1: 15-20
Addysg arbennig1: 6-10

Showing 1 to 6 of 6 entriesPreviousNext

Pwyntiau i’w hystyried ymhellach:

1. Bwriedir yr amrediadau cymhareb staff i blant a roddir yn y canllawiau hyn fel man cychwyn i arweinwyr ymweliadau wrth gynllunio’u hymweliad. Rhaid penderfynu ar y cymarebau ar gyfer pob ymweliad trwy broses o asesu risg a arweinir gan arweinydd yr ymweliad neu staff cymwys eraill.

2. Bydd arweinwyr cymwys yn gwybod pryd bydd angen gostwng y nifer o bobl ifanc sydd yng ngofal pob arweinydd (e.e. os oes gan aelodau’r grŵp anghenion ymddygiad neu gorfforol penodol, neu os nad yw’r tywydd yn ffafriol ar y diwrnod) neu pryd mae’n ddiogel codi’r niferoedd. Os yw arweinydd yr ymweliad yn teimlo y byddai’n ddiogel gosod mwy o bobl ifanc yng ngofal pob arweinydd nag y nodir yn y tabl uchod, dylai ddod i’r penderfyniad hwn gyda’r pennaeth.

3. Dylai arweinwyr teithiau gofio bod niferoedd bach o blant gyda nifer fach o staff yn agored i niwed os digwydd i aelod o staff fynd yn sâl neu gael damwain yn ystod yr ymweliad. Mae angen ystyried hyn ar gam cynnar yn y broses gynllunio, yn enwedig ar gyfer ymweliadau estynedig.

4. Dylai arweinwyr ymweliadau gofio po fwyaf yw hyd yr ymweliad, y pwysicaf ydyw i ystyried yr angen am staff ychwanegol. Gall y ddyletswydd barhaus i gynnig gofal, ynghyd â dyletswyddau eraill fel gyrru’r bws mini, ofyn llawer gan arweinwyr, a gallai ostwng y gallu angenrheidiol i ganolbwyntio a bod yn effro.

Beth yw cyfrifoldebau’r arweinydd tîm/trefnydd y daith, o ran Iechyd a Diogelwch?

Yn y rhan fwyaf o achosion, yr arweinydd tîm ar ymweliad Ysgolion Awyr Agored, fyddai’r athro dosbarth. Nhw sy’n gyfrifol am sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn i’r rheiny sy’n cymryd rhan, ac am eu hiechyd a’u diogelwch, ac hefyd am baratoi a chynllunio gweithgareddau cyffrous a diddorol a fydd yn sicrhau bod y plant yn ymgysylltu â’r awyr agored. Gellid crynhoi rhai o gyfrifoldebau’r arweinydd fel a ganlyn:

  • Adnabod y materion iechyd a diogelwch ar y safle, ar gyfer y disgyblion a’r oedolion, a’u hasesu, cyn yr ymweliad. Sicrhau bod asesiadau risg digonol yn cael eu gwneud a’u gweithredu, a bod staff a phlant yn ywmybodol o unrhyw beryglon.
  • Sicrhau bod yr holl oedolion eraill yn eich grŵp yn cael eu briffio’n llawn, ac yn gwybod beth yn union sy’n ddisgwyliedig ohonynt o ran iechyd a diogelwch a chefnogi dysgu’r plant. Mae angen i arweinwyr asesu gallu staff a gwirfoddolwyr i ymgymryd â gweithgareddau gyda’r plant.
  • Os oes unrhyw fath o offer neu gyfarpar arbenigol yn cael eu defnyddio, yna rhaid i’r arweinydd sicrhau eu bod yn cael eu harchwilio i sicrhau bod eu cyflwr yn iawn, a sicrhau bod staff yn gallu eu defnyddio’n iawn. Mae’n bwysig fod yr offer, offer amddiffynnol a defnyddiau cywir ar gael.
  • Sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau, achosion peryglus ac achosion a fu bron yn ddamwain, yn cael eu riportio a bod ymchwiliad iddynt. Cymerwch gamau i sicrhau na fydd yr un peth yn digwydd eto, ble mae hynny’n briodol.

Beth am y tîm o gynorthwywyr gwirfoddol?

Mae cynorthwywyr gwirfoddol yn elfen hanfodol o ymweliad Ysgol Awyr Agored. Disgwylir iddynt:

  • Gymryd gofal cyfrifol dros eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain a iechyd a diogelwch eraill y gallai eu gweithredoedd effeithio arnynt.
  • Cyflawni tasgau a dyletswyddau a aseiniwyd iddynt yn ddiogel ac yn unol â chyfarwyddiadau a gweithdrefnau gweithio diogel a gyemradwywyd.
  • Dilyn cyfarwyddiadau’r arweinydd yn ofalus o ran iechyd a diogelwch a gweithdrefnau amddiffyn plant.
  • Dweud wrth yr arweinydd, heb oedi, am unrhyw faterion a allai fod yn berygl difrifol neu ddybryd, ac adrodd ynghylch unrhyw beryglon, amodau anniogel neu fai sy’n dod i’w sylw yn ystod y sesiwn, neu eu trafod.

0 Shares