Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro – Yma i helpu

Wrth i’r cyfyngiadau a osodwyd ar anterth y pandemig COVID 19 barhau i gael eu llacio ac wrth i ddysgwyr ddychwelyd i’r ysgol fesul cam, mae’r cyfleoedd a gyflwynir trwy ‘ddysgu yn yr awyr agored’ yr un mor bwysig a pherthnasol ag erioed.

Mae dysgu yn yr awyr agored yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer cadw pellter cymdeithasol a lleihau trosglwyddiad afiechydon. Mae bod yn yr awyr agored hefyd yn hynod o dda i les disgyblion a staff. Mae dysgu awyr agored wedi bod yn rhan boblogaidd iawn o ddysgu gartref ac mae ganddo ran bwysig i’w chwarae wrth i ysgolion symud i gymysgu addysgu yn yr ysgol a’r cartref.

Yn allweddol i rôl partneriaeth Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS) mae hyrwyddo cyfleoedd a buddion wrth ddarparu addysg yn yr awyr agored. Wrth i ysgolion gynllunio dychwelyd yn raddol i’r ystafell ddosbarth, mae’r grwpiau a’r sefydliadau sy’n ymwneud â PODS yn barod i hybu a chefnogi dysgu awyr agored fel offeryn allweddol wrth ddarparu addysg mewn ffordd ddiogel a difyr.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Bryony Rees (Cydlynydd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro)

e-bost: [email protected] Fon: 07870 488014

“Ni fu erioed amser gwell i ddysgu yn yr awyr agored lle mae’n llai caeedig a lle mae mwy o le i gadw pellter cymdeithasol a gwell ansawdd aer. Mae rheoli heintiau yn haws yn yr awyr agored, mae gofod y tu allan yn caniatáu i bellter cymdeithasol ddigwydd yn fwy naturiol ”. (Guardian Mai 10fed 2020)

“Rydyn ni’n dysgu llawer mwy o’r byd o’n cwmpas nag ydyn ni o reidrwydd yn eistedd wrth ddesgiau.” (Syr Ken Robinson Addysgwr ac Awdur.)

Mae cyngor ac adnoddau clir a rhagorol ar gael i helpu i gynllunio dysgu awyr agored, rheoli risg a chadw pellter cymdeithasol. Gweler y tabiau eraill i gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys diweddariad ar sut y gall grwpiau a sefydliadau lleol helpu.

0 Shares